అది కృష్ణాపురం అనే గ్రామం ఆ గ్రామంలో ఒక పెద్ద నది ఉండేది . ఆ నది పక్కన ఉండేది. ఆ గ్రామంలోని ప్రజలు కొందరు అడవిలో కట్టెలు కొట్టుకుని వాటిని అమ్ముకుని డబ్బులు...