కృష్ణాపురం అనే ఒక చిన్న గ్రామం ఉండేది ఆ గ్రామంలోని ప్రజలు అందరూ చేపల వేటకు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ గ్రామంలో ఉంటున్న వాసు కూడా చేపల వేటకు వెళ్లి చేపలు పట్టి వచ్చిన...