Category: Banana Dreams Tv Telugu

పేద పిల్లల అద్దాల వంతెన 57 | Telugu Stories | Story World Telugu

వాయిస్ : రత్నపూర్ ఊరిలో కీర్తి, బాలు అనే ఇద్దరు పేద పిల్లలుంటారు. సవతి తల్లి             రమణమ్మ, కొట్టిన, తిట్టిన, అన్నం పెట్టకుండా కడుపులు మాడ్చిన…పెంచి             ఇంతవాళ్లను చేసిందనే కృతజ్ణతతో, కూలీ...

పేద vs ధనిక పిల్లలు 56| Telugu Stories | Story World Telugu

వాయిస్ : సీతాపూర్ విలేజీలో కిట్టయ్య, రాధమ్మ అనే పేద దంపతులు ఉండేవాళ్ళు.             వాళ్లకు కీర్తి, బాలు అనే ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. కూలీ పనులు చేసుకుంటూ             పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివించుకుంటూ...

పేద పిల్లల బంగారు గుడ్లు | Telugu Stories | Telugu Kathalu

అది మల్లపురం అనే ఒక చిన్న గ్రామం. ఆ గ్రామంలో ఒక కోడిగుడ్ల వ్యాపారి ఉండేవాడు. అతని పేరు అనిల్. అతను చాలా పెద్ద వ్యాపారి. బాగా డబ్బున్నవాడు అలాగే గర్వం కూడా చాలా...

పేద పిల్లల వెదురు బొంగుల వంతెన | Telugu Stories | Telugu Kathalu

కృష్ణ పురం అనే గ్రామంలో శంకర్ , రజిని అనే దంపతులు ఉండేవాళ్ళు. పాలు ప్రతిరోజు కట్టెలు కొట్టుకొని పక్క గ్రామానికి వెళ్లి వాటిని అమ్ముకునే వాళ్ళు. ఆ డబ్బులతో కుటుంబం గడుపుతూ ఉండేది...

పేద పిల్లల గుమ్మడికాయ ఇల్లు Episode 55 | Telugu Stories | Story World Telugu

వాయిస్ : కేశవ పల్లలగ్ాామ్ంల్ో కీర్ిత, బాల్ల అనే పేద పిల్లల్ల ఉండేవాళ్లల . వాళ్ళ తల్లలతుల్సమ్మ చనిపో వడంతో తండిి యాదయయ, గంగమ్మ అనే ఒక గయాయళినిర్ ండో పెళిల చేసుకలంటాడు. ఒక...

పేద పిల్లల చేపల వేట | Telugu Stories | Telugu Kathalu

కృష్ణాపురం గ్రామానికి పెద్ద వరదలు రావడంతో అక్కడ వాళ్ళు నీళ్ళల్లో కొట్టుకు పోయి చెల్లాచెదురై పోతారు. అలా తల్లిదండ్రుల నుండి విడిపోయిన పిల్లలు కీర్తి బాలు. వాళ్ళిద్దరూ అక్క తమ్ములు. ప్రాణాలతో బయట పడ్డారు...

పేద పిల్లల టాయిలెట్ ఇల్లు 5 | Telugu Stories | Telugu Kathalu

వాయిస్ : వీరభదర పూర్ విల్ేజీల్ో రుదరయ్య అనే ఒక బిచచగాడు ఉండేవాడు. కోపిష్ిివాడు. తను ఉనన చుటటి పకకల్ అనాధ పిల్లల్ల, అడుకలకనే వాళ్ళు ఎవర ైనాకనిపిస్ేే చాల్ల, ఆ చుటటి పకకల్...

పేద పిల్లల టాయిలెట్ ఇల్లు 6 | Telugu Stories | Telugu Kathalu

అది తంగేడు పట్నం అనే ఒక చిన్న గ్రామం. అక్కడ కీర్తి బాలు అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు .ఇద్దరు కూడా అక్క తమ్ముడు.వాల్ల తల్లి చనిపోవడంతో తండ్రి కేశవ లలిత అనే ఆమెనీ...

పేద పిల్లల ఆటలు | Telugu Stories | Telugu Kathalu

కీర్తి బాలు ఇద్దరు కూడా అక్క తమ్ముళ్ళు. వాళ్ళు పేదవాళ్ళు .క్రిష్ణ పురం గ్రామ ఊరి చివర్లో నివసిస్తూ ఉంటారు.బాలు కీర్తి ఇద్దరు కూడా భిక్షాటన చేస్తూ వాళ్ళ కడుపు నింపు కుంటారు. అలా...