అది ఒక విశాలమైన గ్రామం. ఆ గ్రామంలో సింహాద్రి అనే వ్యక్తి ఉండేవాడు. అతని భార్య పేరు అమృత. మళ్లీ తిరిగి ఒక పాప వుంది. ఆమె పేరు మీనా (5) మన కుటుంబం...