ఒక ఊరిలో విష్ణు, వందన అనే భార్య భారతలు ఉండేవారు, వాళ్లకి ఒక కూతురు ఉండేది, ఆమె పేరు స్వాతి. విష్ణు కి ఆడపిల్లలు అంటే అస్సలు నచ్చేది కాదు, స్వాతిని కూడా ఎప్పుడు...