తొలుత పురమని ఒక చిన్న గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలో వర్షిని అనే చిన్న పాప ఉండేది. ఆ పాప చిన్నతనంలోనే తల్లిని పోగొట్టుకుంది. తండ్రి సిద్దయ్య మరో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆ సవతి...