రకరకాల పక్షులు నివసిస్తుండేవి, అందులో యున్న తుని పిచ్చుక తాను చాలా అందంగా ఉంటుంది అని తనకంటే అందంగా ఈ అడవిలో ఎవరు ఉండరని అనుకుంటూ ఉండేది, అదే అడవిలో ఉండే లూసీ పావురం...