గోవిందాపురం అనే గ్రామం నది ఒడ్డున ఉండేది, ఆ ఊరిలో చాలా మంది ప్రజలు చేపల వేట మీద ఆధారపడి జీవించేవారు, అలా చేపల వేట మీద ఆధారపడి జీవించేవారిలో రాజు కూడా ఒకడు,...