వాయిస్ :  గగన్ పూర్ విలేజీలో కీర్తి, బాలు అనే పేద పిల్లలు ఉండేవాళ్లు. ఇద్దరు ఇంటి              అరుగు మీదా కూర్చుని ఏడుస్తుంటారు. కాసేపటికి కీర్తి తెరుకుని..    కీర్తి : బాలు...