వాయిస్ : సుందరయ్య పల్లి గ్రామంలో ఉండే కీర్తి, బాలు అనే ఇద్దరు పేద పిల్లలు, వాళ్ళ             దగ్గర ఉన్న పాలిచ్చే ఆవును చూసుకుంటూ, ఆ పాలను అమ్ముకుంటూ             ఉంటారు. పాలు...