ఒక ఊరిలో బాలు కీర్తి అనే ఇద్దరు అనాధ పిల్లలు ఉండేవారు, వారికి ఉండడానికి ఇల్లు లేక, కనీసం వాళ్ళ బాగోగులు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతుండేవారు, అలా వాళ్ళు తోచిన ...