కృష్ణాపురం అనే ఒక చిన్న గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలో కృష్ణ అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు. అతని భార్య పేరు శివాని. వాళ్లకి రాజు అనే ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు. వాళ్ళు సంతోషంగా...