అది ఏది అంతపురం అనే గ్రామం అక్కడ శిరీష అనే ఒక అమ్మాయి ఉండేది ఆ అమ్మాయికి బట్టతల జుట్టు ఉండేది కాదు.ఆమెకు వచ్చిన పెళ్లి సంబంధాలు అన్ని ఆమెకి జుట్టు లేని కారణంగా...