శోభ తన తల్లి చనిపోయిందని శవం ముందు కూర్చుని ఏడుస్తూ ….. అమ్మ లేమ్మా. నువ్వు లేకపోతే నేను నాన్న సరిగ్గా చూసుకోడు అమ్మ. నేను కూడా మీతో పాటు వస్తా నమ్మ. ఒకసారి...