అది ఒక అందమైన పల్లెటూరు అక్కడ శోభ అనే ఒక పాప ఏడుస్తూ ఒక చెట్టు దగ్గర కూర్చొని ఉంటుంది. ఇంతలో ఒక అతను అక్కడకు వచ్చి… ఎవరమ్మా నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నీ...