అది ఒక గ్రామం ఆ గ్రామంలో ఒక పెద్ద బంగ్లా ఉండేది. ఆ బంగ్లాలో ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు. రాత్రి సమయాల్లో ఆ బంగ్లా నుంచి వింతవింత శబ్దాలు వస్తాయి అని చెప్పి ఆ...