తుని ఒక బిచ్చగత్తె తను రోడ్డు దగ్గర కూర్చుని భిక్షాటన చేస్తూ ఉంటుంది. తన ఎదురుగా చోటు అనే చిలుక వడ పావ్ అమ్ముతూ ఉంటుంది. కానీ అక్కడికి ఎవరూ కూడా రారు....