శ్రీలంక అనే ఒక చిన్న గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలో మల్లేష్ అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు. మల్లేష్ ఒక రోజు తన పొలంలో భోజనం చేస్తూ ఉండగా. అక్కడికి ఒక పెద్ద కోతి...