సీతమ్మవారి పాలెం అనే గ్రామంలో బ్రహ్మయ్య అనే వేటగాడు ఉండేవాడు. అతను కొన్ని రంగు రంగుల పక్షలను పట్టుకొని వాటిని అమ్ముకుని తన జీవనాన్ని కొనసాగించే వాడు. అతని వద్ద మాట్లాడే ఒక రామ...