అది ఒక చిన్న గ్రామం ఆ గ్రామంలో మన్మధ రావు అనే ఒక ధనవంతుడు ఉండేవాడు అతనికి డబ్బు ఉందని పొగరు ప్రతి ఒక్కరితో పెడ గా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. అతని దగ్గర ఒక...