బాలు కీర్తి ఇద్దరు తమకు ఉన్న కొంత పొలం లోనే నాట్లు వేస్తూ ఉంటారు, అలా నాట్లు వేసిన తరువాత కొంత సేపటికి బాలు కీర్తి తో ఇలా అంటాడు. బాలు : అక్క...