అనురాధ(6) ఒంటరిగా కూర్చొని ఎంతో బాధపడుతూ ఆ భగవంతుని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటుంది… స్వామి అందరూ పిల్లలు తమ తల్లి చేతి గోరు ముద్దలు తింటూ. తల్లి తో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తల్లి...