కృష్ణ పల్లవి అనే అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వాళ్లు చాలా చక్కగా వాళ్ళు జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు వాళ్ళకి ఒక అబ్బాయి కూడా కలిగాడు. అతని పేరు రఘు.రోజులు గడిచాయి రఘు కొంచెం పెరిగి...