కుమ్మరి పల్లి ఒక చిన్న గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలో కుమారి అని ఒక ఆమె ఉండేది. ఆమె ఓట్టి గయ్యాలి ది . అతని భర్త పేరు ప్రసాద్. ప్రసాద్ కి ఇంతకుముందే...