కింతటి భాగంలో జగదీష్ మల్లయ్య, సుబ్బయ్య కు డబ్బులు ఇస్తాడు వాళ్లు చాలా సంతోషపడుతూ. అతనికి కృతజ్ఞతలు చెప్పి డబ్బు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఆ తర్వాత కుటుంబంతో విశ్రాంతి తీసుకుంటోంది ఆ తర్వాత ఏం...