కోదండపురం మన గ్రామంలోని కీర్తి అనే ఒక అమ్మాయి ఉండేది. ఆమె తన సవతి తల్లి అయిన రజనీతో కలిసి ఉండేది. తన తండ్రి చాలా దూరంలో పని చేస్తూ ఉండేవాడు. రజనీకి కీర్తి...