అది ఒక గ్రామం. ఆ గ్రామం పేరు కృష్ణ పల్లి. ఆ గ్రామంలో శంకర్ అనే వ్యక్తి ఉండేవాడు అతని కూతురు పేరు శాంతి . శాంతి తల్లి చనిపోవడంతో శంకరమ్మ ఎంతో ప్రేమగా...