శారద తన భర్త రాము మరణించడంతో తన కూతురైన బేబీ ని తీసుకొని పని కోసం వెతుకుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా ఆమెకు పని దొరకదు. నిలవడానికి నీడ లేక వాళ్ళిద్దరు ఎంతో బాధపడుతూ...