ఆమె పేరు కరుణ. పేరుకు తగ్గట్టే మనుషుల మీద ఎంత కరుణ చూపిస్తుందో. ఆమె వయస్సు చాలా చిన్నది. కానీ ఆలోచన మనసు మాత్రం చాలా పెద్దది. ఎందుకంటే ఆమె తల్లిదండ్రుల ప్రేమను కోల్పోయి....