కేసర్ పురం గ్రామంలో ఒక ధనవంతుల కుటుంబంలో ఉండేది. ఆ కుటుంబంలో ఒక చిన్న పాపా పనిచేస్తూ ఉండేది ఆమె పేరు కీర్తన.ఆమె ఉదయాన్నే వచ్చి అక్కడ ఇంటి పని మొత్తం చేసుకుని. సాయంత్రానికి...