అది వేసవి కాలం ఎండలు బాగా మండిపోతున్నాయి. ప్రజలు బయటకు రావాలంటే భయపడుతున్నారు. ఆ సమయంలో లో ఇద్దరు స్నేహితులైన నరేష్ సురేష్ అనే ఇద్దరు స్నేహితులు ఈ విధంగా మాట్లాడు కుంటారు. నరేష్….....