అది ఒక గ్రామం. ఆ గ్రామంలో ఒక స్వామీజీ. అతని తల్లి మరియు వర్షిని అనే ఒక సేవకురాలు. ఉండేవాళ్ళు వళ్ళంతా నాగిని పూజిస్తే ఉండేవాళ్ళు. అలా ఉండగా ఒక రోజు స్వామీజీ దగ్గరకు...