అది క్రిష్ణాపురం అనే గ్రామం ఆ గ్రామంలో . కృష్ణయ్య తన కూతురైన వనజ తో నివసిస్తూ ఉండేవాడు కృష్ణయ్య ఒక దొంగ. కానీ ఆ విషయం కానీ ఆ విషయం వనజకు తెలియకుండా...