గర్భవతి నాగిని పదో భాగం లో శ్రీ కన్య తల్లి ఇంటి లోపలికి వెళ్లి తలుపు వేసుకుంది. దానంత చూసిన వాళ్ళు చాలా కంగారు పడుతూ ఉంటారుఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఈ భాగంలో...