పన్నెండవ భాగం లో దివి నుంచి భువికి దిగివచ్చిన దేవకన్య స్వామీజీ అనుమతితో భూలోకంలో ఉండడానికి సిద్ధపడుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఈ భాగంలో చూద్దాం. దేవకన్య ,నాగిని , భైరవ ,...