ఎనిమిదో భాగం లో స్వామీజీ బైరవ కు ఒక మాయా గొలుసుని అందిస్తాడు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఈ భాగంలో తెలుసుకుందాం. స్వామీజీ భైరవుడి కి గొలుసు ని అందించిన తర్వాత భైరవ….....