ఏడో భాగం లో మనం శ్రీ కన్య అందరి దగ్గర బిచ్చమెత్తుకుని. పోగుచేసిన బియ్యాన్ని స్వామీజీ దగ్గరకు తీసుకు వెళుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఈ భాగంలో చూద్దాం. ఆమె బియ్యాన్ని స్వామిజి...