కాపాడుతున్న నాగిని మొదటి భాగంలో . లక్ష్మి నాగిని దగ్గర్నుంచితన బిడ్డని తన భర్త దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది. వాళ్ళిద్దరూ చాలా సంతోషంగా ఉంటారు . నాగిని వాళ్ళకి కాపలాగా ఉంటుంది.ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో...