కృష్ణాపురం అనే ఒక చిన్న గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలో వసంత ఆంజనేయులు అనే భార్య భర్తలు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్లకి రజనీ అనే ఒక కూతురు ఉండేది. వసంత రజినీ కన్నతల్లి కాదు. రజనీ...