టుని అనే పిచ్చుక ఉద్యోగం చేసి బాగానే డబ్బులు సంపాదిస్తున్నా కూడా తనకి అది పెద్దగానచ్చేది కాదు, ఒకరోజు తుని పిచ్చుక తనలో తాను ఇలా అనుకుంటుంది. టుని : ఇలా ఉదయం తొమ్మిది...