ఒక ఊరిలో బాలు కీర్తి అనే ఇద్దరు అనాధ పిల్లలు ఉండేవారు. బాలు కీర్తి చిన్న పిల్లలు అనే కారణం తో ఎవరు పనులు ఇచ్చేవారు కాదు ఎప్పుడో ఎవరు పనికి దొరకక పోతే...