అది ఒక సముద్రపు ఒడ్డు అక్కడ ఒక జమిందారు అయిన వ్యక్తి ఉండేవాడు . అతను అక్కడ చేపల వేటకు వెళ్లే పల్లె కారులతో చాలా బిరుసుగా ప్రవర్తించేవాడు. వాళ్లు అతనికి ఎదురు చెప్పే...