ఆమె పేరు శిరీష . డబ్బు అందం ఉన్నదన్న ఒకరు చాలా ఉంది అందుకే వాళ్లతో చాలా దురుసుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది. శిరీష అత్త పేరు శారద చాలా మంచిది. శిరీష ఏం అన్న...