అది ఒక పల్లెటూరు పల్లెటూరులో శంకర్రావు వందన దంపతులు ఉండేవాళ్ళు. అతని కుమారుడు పేరు వర్ధన్ అతను బాగా చదువుకొని పట్టణంలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత....