కృష్ణాపురం అనే ఒక చిన్న గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలో గోవింద్ , లక్ష్మీ అనే తండ్రి కూతురు ఉండేవాళ్ళు. ఆ కుటుంబం ఎప్పుడు నాగదేవత నీ ప్రార్థిస్తూఉంటారు ఒక రోజు లక్ష్మీ గోవింద్...